نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۴۳, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۰

عنوان مقاله: مُثُل افلاطون از منظر ارسطو و ابن سیناDOI: 10.22067/philosophy.v43i2.11774

چکیده
نظریه مثل در واقع ترسیم کننده زیر بنای ساختار فلسفه و متافیزیک افلاطون است. با اطمینان می‌توان گفت که افلاطون با ارایه این نظریه در صدد این بود که بتواند پیدایی عالم محسوسات را با نظر به ناپایداری آن و قابل شناخت نبودن یقینی آن توجیه کند. ارسطو در مواجهه با این نظریه معتقد است که قائل شدن به آن نتایج غیرمنطقی در پی خواهد داشت. ابن سینا نیز ضمن ارزیابی منفی از آن٬ آن را فاقد پشتوانه‌ای برهانی می‌داند. نگارنده در صدد آن است که ضمن ترسیم ساختار کلی این نظریه در اندیشه افلاطون و تبیین رویکرد ارسطو و ابن سینا نسبت به این نظریه٬ نشان دهد که چرا این نظریه در مواجهه با نقادی‌های ارسطو و ابن سینا قادر به تبیین نظام پیدایی عالم- در کنار عالم مثل- نمی‌باشد.
کلید واژه‌ها: مثل افلاطون٬ ارسطو٬ ابن سینا.دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 7021

بازدید: 2540

تاریخ دریافت: 1390/12/17 , تاریخ پذیرش: 1390/12/17 , تاریخ انتشار: 1390/12/17

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )