نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۴۵, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۰، بهار و تابستان ۱۳۹۲

عنوان مقاله: برهان تجربه دینی از دیدگاه سویین برنDOI: 10.22067/philosophy.v45i1.11697

چکیده
برهان تجربه دینی یکی از مهم‌ترین براهین اثبات وجود خدا در مغرب زمین است. سویین برن-فیلسوف خداباور- بر اساس اصول خاصی که آن‌ها را «اصل آسان باوری» و «اصل گواهی» می‌نامد، تقریر ویژه‌ای از این برهان ارائه نموده است که توجه فلاسفه دین را به خود جلب نموده است. در این پژوهش سعی شده است ضمن توضیح اصول مزبور، تقریر سویین برن از این برهان تبیین گردد.

کلمات کلیدی:   تجربه دینی، اصل آسان باوری، اصل گواهی.


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 4023

بازدید: 759

تاریخ دریافت: 1390/12/14 , تاریخ پذیرش: 1391/07/11 , تاریخ انتشار: 1392/06/24

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )