نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۴۶, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۳

عنوان مقاله: جایگاه مفهوم لوگوس در اندیشه برابری و نظام جهانی رواقی


صفحات: 101-126

DOI: 10.22067/philosophy.v46i2.11397

چکیده
می‌توان گفت که نخستین بخش عمده‌ فلسفه‌ رواقی، منطق نظریه‌ لوگوس است. این اصل که مفهوم قانون طبیعی از آن تعبیر می‌شود، بیشترین سهم فرهنگ یونان در میراث اندیشه‌ی بشری است. لوگوس در اندیشه‌ی رواقی نظم عقلانی حاکم بر عالم یا ساختاری است که نظام عقلانی عالم را نشان می‌دهد. این اصل عقلانی در زمینه‌های مناسب به صورت آتش یا خدا توصیف می‌شود. از دیدگاه رواقیون طبیعت تبلور یک قانون عام یعنی فراگیر و جهان‌شمول است و این قانون واحد که متعالی‌ترین قاعده‌ کلی است، مبنای نظری اندیشه‌ی برابری و نظام جهانی در تفکر رواقی است. مقاله‌ حاضر در صدد است تا با رهیافت مضمون‌گرا این فرضیه را به آزمون بگذارد که مفهوم لوگوس یا قانون ازلی و ابدی از تفکر پیش‌سقراطی (خصوصاً اندیشه‌ی هراکلیت) به عصر یونانی‌مآبی و اندیشه‌ی رواقیون، راه پیدا کرده و ضمن تکامل این مفهوم، پایه‌ی نظری مفاهیمی هم‌چون برابری و نظام جهانی در این مکتب را شکل داده است. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی به نگارش در آمده است.

کلمات کلیدی:   لوگوس; هراکلیت; رواقیون; برابری طبیعی; نظام جهانی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 583

بازدید: 504

تاریخ دریافت: 1390/12/09 , تاریخ پذیرش: 1393/12/19 , تاریخ انتشار: 1393/12/27

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )