نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: شماره ۲/۸۶-بهار و تابستان۱۳۹۰

عنوان مقاله: ارتباط مراتب وجود با مراتب ادراک از نظر ملاصدراDOI: 10.22067/islamic philosop.v0i0.11266

چکیده
به اعتقاد ملاصدرا، سه عالم کلی وجود تحقق دارد: ۱) عالم محسوسات که همان عالم دنیاست. ۲) عالم مثال، یعنی عالم صور مقداری که عینا نظیر عالم محسوسات است، با این تفاوت که عاری از ماده می‌باشد. ۳) عالم معقولات که مجرد از ماده و خواص مادی است. از طرف دیگر انسان دارای سه نوع ادراک است: ۱) ادراک حسی ۲) ادراک خیالی ۳) ادراک عقلی. انسان حقیقتی است که وجود به اعتبار هر قوه ای از قوای ادراکی خود، در یکی از عوالم وجود واقع می شود، بدین گونه که با درک محسوسات، در عالم حس؛ در حال ادراک خیالی، در عالم مثال و در حال ادراک کلیات و معقولات، در عالم عقول قرار می گیرد.
در این مقاله، هر یک از مراتب ادراک با مراتب وجود مقایسه و این نتیجه حاصل شده است که از نظر ملاصدرا مراتب ادراک که در درون خود آدمی است، با مراتب وجود بیرونی تطابق دارد.

کلید واژه‌ها: ادراک، تخیل، تعقل، عالم مثال، عالم عقول.دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 5628

بازدید: 1673

تاریخ دریافت: 1390/11/09 , تاریخ پذیرش: 1390/11/09 , تاریخ انتشار: 1390/11/09

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )