نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۴۲, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۵، پاییز و زمستان ۱۳۸۹

عنوان مقاله: بررسی امکان دسترسی به نیات مؤلّف نقدی بر هرمنوتیک قصدی‌ستیز و نظریۀ مرگ مؤلّفDOI: 10.22067/philosophy.v42i2.11264

چکیده
نظریة معروف در زمینۀ معنا و تفسیر متن «قصدی‌گرایی» نامیده می‌شود و بر اساس آن، «نیات صاحب اثر با معنای اثر یا تفسیر آن مرتبط است». در دهه‌های اخیر، نظریه‌ای که در تقابل با نظریة مشهور، با عنوان نظریة «قصدی‌ستیزی» یا در شکل حادّ آن، نظریة «مرگ مؤلّف» نامیده می‌شود، به شکلی فزاینده، رشد کرده است. در این مقاله، دسته‌ای از مهم‌ترین دلایل قصدی‌ستیزان در برابر قصدی‌گرایان تحت عنوان «عدم دسترسی به نیات مؤلّف» بررسی شده و با دلایل و شواهد متعدد نشان داده شده است که این دلایل، پایه و اساس محکمی ندارند و نیات به معنای واقعی کلمه (نیات پدیدار شناختی)، اموری قابل دسترس هستند.
کلیدواژه‌ها: هرمنوتیک، قصدی‌گرایی، قصدی‌ستیزی، سنّت، نیت مؤلّف، قصد روان‌شناختی و قصد پدیدارشناختی.دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3749

بازدید: 959

تاریخ دریافت: 1390/11/09 , تاریخ پذیرش: 1390/11/09 , تاریخ انتشار: 1390/11/09

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )