نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۴۲, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۵، پاییز و زمستان ۱۳۸۹

عنوان مقاله: بازسازی دیدگاه معرفت شناختی میرزا مهدی اصفهانی (ره)DOI: 10.22067/philosophy.v42i2.11263

چکیده
در این نوشتار دیدگاه میرزا مهدی اصفهانی، به عنوان مؤسس مکتب تفکیک، دربارة مهمترین مسائل معرفت‌شناسی مانند چیستی شناخت، انواع شناخت، صدق و توجیه معرفت مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به این که معرفت‌شناسی در جهان اسلام دانشی مستقل به شمار نیامده است، بلکه اندیشمندان مسلمان آن را در ضمن مباحث فلسفی، کلامی و منطقی مطرح کرده‌اند، در این مقاله به نوعی دیدگاه میرزا مهدی از میان آرای الهیاتی ایشان بازسازی شده است. از خصوصیات میرزا مهدی، اظهار نظریه های خاص در مقابل آرای رایج در باب شناخت می باشد. از این روی دیدگاه ایشان در حوزه مباحث معرفت‌شناسی سزاوار واکاوی و نقد و بررسی جدی است. به این منظور سخنان ایشان در باب ماهیت علم، انواع علم، معنای صدق و ملاک تصدق گردآوری شده و بر اساس مباحث مطرح در معرفت شناسی مورد تحلیل و نقد قرار گرفته است.
کلید‌واژه‌ها: معرفت، معرفت‌شناسی، مکتب تفکیک، میرزا مهدی اصفهانی، معرفت بسیط و مرکب، معرفت فطری و ترکیبی.دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 5653

بازدید: 1125

تاریخ دریافت: 1390/11/09 , تاریخ پذیرش: 1390/11/09 , تاریخ انتشار: 1390/11/09

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )