نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۴۲, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۴، بهار و تابستان ۱۳۸۹

عنوان مقاله: روش عقلی و گرایش فلسفی در تفسیر قرآن صدرالمتألهینDOI: 10.22067/philosophy.v42i1.11243

چکیده
به رغم آن که در این مقـاله سخـن از فیلسوفی مفسّر است، امـا روش تفسیـری صدرالمتأهلین، جامع است و او از روش های عقلی، نقلی و شهودی در تفسیر خود سود برده است. در ناحیة گرایش های تفسیری نیز، هر چند گرایش غالب در تفسیر او، گرایش فلسفی – عرفانی است؛ اما گرایش حکمی نام شایسته این گرایش غالب است، زیرا به همان میزان که فلسفة او متعالی و بالمآل حکمی و متفاوت از سایر فلسفه های رایج است، تفسیر او نیز، تفسیر متعالی و در نتیجه حکمی و از سایر تفسیرها متمایز است.
در این مقاله از چیستی تفسیر فلسفی به عنوان گرایشی تفسیری و معنای درست آن در نزد ملاصدرا به تفصیل سخن به میان آمده است.
کلید واژه ها: تفسیر عقلی، گرایش فلسفی، صدرالمتألهین، حکمی، متعالی.دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3340

بازدید: 1308

تاریخ دریافت: 1390/11/08 , تاریخ پذیرش: 1390/11/08 , تاریخ انتشار: 1390/11/08

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )