نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۴۲, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۴، بهار و تابستان ۱۳۸۹

عنوان مقاله: ذهن از منظر ابن سیناDOI: 10.22067/philosophy.v42i1.11241

چکیده
«ذهن» از واژگان و مفاهیمی است که به کرات در آثار فلاسفۀ مسلمان از جمله ابن سینا به چشم می خورد اما معنای محصلّی از آن را به سختی می توان تبیین کرد.
با توجه به نوع کاربردهای این واژه در آثار ابن سینا و نظر به گستردگی و تنوع آن آثار شاید بتوان حدود معنایی این واژه را از منظر وی به دست آورد. این معنا حدود مشترکی با نفس از یک طرف و با مغز و سیستم عصبی از طرف دیگر دارد. همچنین می توان ناگفته هایی از ابن سینا را با توجه به گفته های وی استنباط کرد.
کلیدواژه ها: ذهن، نفس، فکر، حدس، ابن سینا.دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3367

بازدید: 920

تاریخ دریافت: 1390/11/08 , تاریخ پذیرش: 1390/11/08 , تاریخ انتشار: 1390/11/08

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )