نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۴۵, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۲

عنوان مقاله: بررسی و نقد برهان مسامتهDOI: 10.22067/philosophy.v45i2.10179

چکیده
برهان مسامته از جمله براهین اثبات تناهی ابعاد است که در بحث طبیعیات مورد توجه بوده و نتایجی فلسفی در پی دارد. برهان مسامته بر دو مفهوم حرکت و مسامته تکیه دارد و با اثبات امتناع حرکت دایره در صورت عدم تناهی ابعاد به استحالۀ فرض وجود ابعاد نامتناهی می‌پردازد. با بررسی مفاهیم کلیدی این برهان و جداسازی بحث ذهن از خارج و مشخص کردن حیطه‌ و چگونگی حرکت در هر یک از این ساحت‌ها مشخص می‌شود که این برهان در ذهن به علت نحوه خاص تصور حرکت، نمی‌تواند مدعای خود را ثابت کند و در خارج نیز به علت عدم امکان حصر شرایط آزمایش و موانع احتمالی، امکان اثبات مدعای خویش را ندارد.

کلمات کلیدی:   تناهی ابعاد، برهان مسامته، حرکت فرضی، حکمت متعالیه، حکمت مشاء.


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 4433

بازدید: 669

تاریخ دریافت: 1390/08/02 , تاریخ پذیرش: 1391/07/11 , تاریخ انتشار: 1393/01/20

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )