نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله ارسال کننده چکیده
شماره پیاپی 84، بهار و تابستان 1389 ذهن از منظر ابن سینا سید مرتضی حسینی شاهرودی چکیده
شماره پیاپی 86، بهار و تابستان 1390 شهود در فلسفه، استدلال در عرفان سید مرتضی حسینی شاهرودی چکیده
شماره پیاپی 89، پاییز و زمستان 1391 سنخیت از دیدگاه ابن سینا و غزالی سید مرتضی حسینی شاهرودی چکیده
شماره پیاپی 90، بهار و تابستان 1392 بررسی و نقد انحصارگرایی مسیحی سید مرتضی حسینی شاهرودی چکیده
شماره پیاپی 91، پاییز و زمستان 1392 بررسی تطبیقی وحدت انسان و جهان در فیزیک و عرفان سید مرتضی حسینی شاهرودی چکیده
شماره پیاپی 93، پاییز و زمستان 1393 صدور کثرت از وحدت از دیدگاه حکمت متعالیه (بر اساس وحدت تشکیکی و شخصی) سید مرتضی حسینی شاهرودی چکیده
شماره پیاپی95، پاییز و زمستان 1394 بررسی و نقد نظریه دلالت اقناعی معجزات سید مرتضی حسینی شاهرودی چکیده
شماره پیاپی ۹6، بهار و تابستان ۱۳۹5 ضرورت وجود انسان کامل در نظام هستی در عرفان نظری با تکیه بر آراء امام خمینی سید مرتضی حسینی شاهرودی چکیده
1 - 8 (8)

نکاتی در مورد جستجو:

  • حروف کوچک وبزرگ فرقی ندارند
  • کلمات رایج در عبارت جستجو نادیده گرفته می شوند
  • بصورت پیش فرض فقط مقالاتی که دارای همه کلمات جستجو هستند برگردانده می شوند. مثل وقتی که عملگر AND اعمال می شود
  • ترکیب کلمات با OR مقالاتی را برمی گرداند که هرکدام از کلمات را داشته باشد
  • هنگام تشکیل عبارت های جستجوی پیچیده سعی کنید قسمت های مختلف را با پرانتز از هم جدا کنید. مانند archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • اگر بخواهید یک عبارت را دقیقا به صورتی است جستجو کنید آن را در پرانتز دوبل قرار دهید مانند "open access publishing"
  • برای حذف یک کلمه از جستجو به نحوی که حاصل جستجو فاقد آن کلمه باشد ، قبل از آن کلمه - یا NOT بیاورید مانند online -politics یا online NOT politics
  • از ستاره یعنی * در کلمات به عنوان علامت سرکش استفاده کنید تا جایگزین هر تعداد حروف شود. مثلا soci* morality معادل "sociological" یا "societal" می باشد