نشریه های علمی انتشارات

آدرس پستی

مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده الهیات شهید مطهری (ره)، کدپستی ۹۱۷۷۹۴۸۹۵۵تماس اصلی

سیدمرتضی حسینی شاهرودی
تلفن: +۹۸۵۱۳۸۸۰۳۸۷۳
ایمیل: shahrud@ferdowsi.um.ac.ir


تماس با پشتیبانی

تلفن: +۹۸۵۱۳۸۸۰۳۸۷۳
ایمیل: jphilosophy@um.ac.ir