نشریه های علمی انتشارات

آدرس پستی

مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده الهیات شهید مطهری (ره)، کدپستی ۹۱۷۷۹۴۸۹۵۵تماس اصلی

سیدمرتضی حسینی شاهرودی
مشهد-میدان آزادی- دانشگاه فردوسی مشهد-دانشکده الهیات شهید مطهری(ره)-کدپستی: ۹۱۷۷۹۴۸۹۵۵
ایمیل: jphilosophy@um.ac.ir


تماس با پشتیبانی

تلفن: +۹۸ (۵۱) ۳۸۸۰۳۸۶۳
ایمیل: jphilosophy@um.ac.ir