اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: سیدمرتضی حسینی شاهرودی
سردبیر: سیدمرتضی حسینی شاهرودی
شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۹۱۱۲
شاپا آنلاین: ۲۵۳۸-۴۱۷۱
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی پژوهشی
قالب انتشار: