اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: سیدمرتضی حسینی شاهرودی
سردبیر: سیدمرتضی حسینی شاهرودی
شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۹۱۱۲
شاپا آنلاین: ۲۵۳۸-۴۱۷۱
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی پژوهشی

دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

تعداد مشاهده : 94 صفحه 9-33 PDF

معرفت ادیان از منظر عبدالکریم جیلی

محدثه پورحسن; علی اشرف امامی; مهدی حسن زاده
تعداد مشاهده : 33 صفحه 35-56 PDF
تعداد مشاهده : 22 صفحه 57-82 PDF
تعداد مشاهده : 30 صفحه 83-102 PDF

بررسی و نقد انتقادات فخررازی به براهین ابن سینا در بطلان تناسخ

سید محمد موسوی بایگی; محمود صیدی(نویسنده مسئول)
تعداد مشاهده : 42 صفحه 125-138 PDF
تعداد مشاهده : 48 صفحه 139-156 PDF